: نرخ سود بانک ها و موسسات


نرخ سود بانک ها و موسسات

نرخ سود بانک ها و موسسات

نرخ سود سرمایه گذاری بانک ها و موسسات مالی کشور
آخرین تاریخ به روز رسانی۹۰/۶/۱

ملی ملت کشاورزی صادرات سپه تجارت
کوتاه مدت عادی ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶
کوتاه مدت ۴ ماهه ۶ ۶ ۶ ۶
۶ ماهه ۸ ۸ ۸
یک ساله ۱۲٫۵ ۱۲٫۵ ۱۲٫۵ ۱۲٫۵ ۱۲٫۵ ۱۲٫۵
دوساله ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳
سه ساله ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴
چهارساله ۱۴٫۵ ۱۴٫۵ ۱۴٫۵ ۱۴٫۵ ۱۴٫۵ ۱۴٫۵
پنج ساله ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵
پست بانک مسکن صنعت و معدن رفاه توسعه صادرات توسعه تعاون
کوتاه مدت عادی ۶ ۷ ۶ ۶ ۶ ۶
کوتاه مدت
۴ ماهه
ویژه ۳ تا۶ ماهه۸ ۶ ۶ ۶
۶ ماهه
یک ساله ۱۲٫۵ ۱۲٫۵ ۱۲٫۵ ۱۲٫۵ ۱۲٫۵ ۱۲٫۵
دوساله ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳
سه ساله ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴
چهارساله ۱۴٫۵ ۱۴٫۵ ۱۴٫۵ ۱۴٫۵ ۱۴٫۵ ۱۴٫۵
پنج ساله ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵
سرمایه سامان تات دی
کوتاه مدت عادی ۶سه ماهه۸ ۶ ۶ ۶
۴ ماهه
۶ ماهه ۸
۹ ماهه ۱۰
یک ساله ۱۲٫۵ ۱۲٫۵ ۱۲٫۵ ۱۲٫۵
دوساله ۱۳ ۱۳ ۱۳
سه ساله ۱۴ ۱۴ ۱۵ ۱۵
چهارساله ۱۴٫۵ ۱۴٫۵ ۱۴٫۵ ۱۴٫۵
پنج ساله ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵
کارآفرین پاسارگاد پارسیان اقتصاد نوین
کوتاه مدت عادی ۶ ۶ پشتیبان ۶ ۶ سه ماهه۶ سه ماه۶ عادی۶
۴ ماهه
۶ ماهه ۸ ونه ماهه۱۰ ۸ و ۹ ماهه ۱۰ درصد
یک ساله ۱۲٫۵ ۱۲٫۵ ۱۲٫۵ ۱۲٫۵
دوساله ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳
سه ساله ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴
چهارساله ۱۴٫۵ ۱۴٫۵ ۱۴٫۵ ۱۴٫۵
پنج ساله ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵
انصار سینا مهر اعتباری توسعه بانک شهر مولی‌الموحدین ثامن‌الائمه قوامین
کوتاه مدت ۶پشتیبان عادی۶ ۶ ۶ ۶ ۶ عادی ۵
۳ ماهه ۸
۴ ماهه ۱۵٫۵ ۱ ۶
۶ ماهه ۱۶٫۵ ۸ ۸
۹ ماهه ۱۰ ۱۰
یک ساله ۱۲٫۵ ۱۲٫۵ ۱۸٫۵ ۱۲٫۵ ۱۲٫۵ ۱۲٫۵
دوساله ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳
سه ساله ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴
چهارساله ۱۴٫۵ ۱۴٫۵ ۱۴٫۵ ۱۴٫۵ ۱۴٫۵
پنج ساله ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵

 

 

استفاده از مطالب با ذکر منابع مجاز است - سریعتر - برچسپ ها- نقشه سایت