طراحی و گرافیک -


طراحی و گرافیک

آیا تا کنون به اثر لحظه ای وب سایت شما بر روی بازدیدکنندگان سایت در لحظه ورود میگذارد فکر کرده اید؟ و آیا میدانید که این اثر چقدر بر روی جلب اطمینان و اعتماد بازدیدکنندگان سایت شما مهم است ؟ اولین اثر بر روی ضمیر ناخودآگاه بازدیدکنندگان سایت شما به صورت اتوماتیک اثر بسیار زیادی […]

ترکیب رنگهای ارائه شده در این بخش بیشتر از کارتهای ویزیت و دیگر طرح های گرافیکی جمع آوری شده اند . این ترکیبات بیشتر جنبه ی سلیقه ای دارند در نتیجه هیچ قانون خاصی برای آنها وجود ندارد . ممکن است یک ترکیب برای یک نفر جالب و برای دیگری نامناسب باشد . در صورتی که […]